Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorwaarden algemeen

Deze algemene voorwaarden maken samen met de bijzondere/variabele voorwaarden of dienstenovereenkomst de overeenkomst tussen Lucky Cookie BV (geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 797648024) en de klant uit. Deze overeenkomst komt tot stand doordat de klant de opdracht via een online invulformulier op onze website, schriftelijk per brief, met digitale handtekening of e-mail aanvaardt. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene bedingen precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard.

Artikel 2. Voorstellen en offertes

Lucky Cookie BV is bereid voor ieder nieuw project vrijblijvende voorstellen te formuleren. Dit zowel voor wat betreft de aanpak, de strategie als de kostprijs.

Het vrijblijvend engagement van Lucky Cookie BV is echter beperkt tot maximaal 3 werkuren. Dient Lucky Cookie BV meer tijd te besteden aan dergelijke voorstellen dan wordt een vergoeding van 95,- EUR per uur aangerekend. Deze pre-contractuele vergoeding vervalt indien de opdracht definitief doorgaat. In het andere geval beperkt het engagement van de klant zich tot deze vergoeding op voorwaarde dat de aangereikte ideeën en/ of strategieën niet op een of andere worden aangewend. Gebeurt dit wel dan heeft Lucky Cookie BV recht op een vergoeding gelijk aan de vooropgestelde totale kostprijs in de offerte.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Lucky Cookie BV in het kader van de opdracht geleverde producten/diensten – hetzij in de vorm van intellectuele voorstellen in rapporten of briefwisseling, hetzij in de vorm van creatieve ontwerpen, concepten en software – blijven de eigendom van Lucky Cookie BV en haar partners, en worden beschermd door de auteurswet.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website of webshop (opbouw pagina’s en navigatiemenu’s) in beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan een gelijkaardige website of webshop concept terugvinden bij andere door Lucky Cookie BV ontwikkelde websites of webshops.

De klant verwerft tegen betaling slechts exclusief en specifiek gebruiksrecht voor datgene waarvoor de geleverde diensten/producten initieel bedoeld zijn. Bij aankoop van exclusiviteit verkrijgt men enkel en alleen het recht om de geleverde producten/diensten te gebruiken binnen het doel waarvoor deze initieel zijn ontworpen, gebruiksrecht en geen verkooprecht van al dan niet aangepaste duplicaten.

Lucky Cookie BV behoudt zich het recht voor ideeën, ontwerpen, concepten, software e.d. ontwikkeld tijdens de opdracht te gebruiken voor andere doeleinden dan de opdracht, in zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de klant wordt vrij gegeven.

Artikel 4. Betaling

De klant zal de facturen betalen binnen de 14 (veertien) dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door overschrijving op het rekeningnummer dat vermeld staat op het factuur van Lucky Cookie BV. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

Bij niet betaling door de klant zal er een aanmaningskost van € 25,- worden aangerekend. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de 5 dagen na ontvangst van een aanmaning zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum. Deze verwijlintrest, gebaseerd op de wet van 7/8/2002, wordt vastgelegd op 15% per jaar, onverminderd andere rechten. Bovendien zal een schadevergoeding volgens art. 6 van de wet van 7/8/2002 worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 12% van het bedrag van de facturen en zal minimum € 200,- bedragen.

In geval van niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van intresten, schadevergoeding en kosten alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken.

Gereserveerde consultancy capaciteit of prepaid support, kan worden ingepland na volledige betaling van het openstaande factuurbedrag.

Artikel 5. Klachten - factuur protesteren

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Lucky Cookie BV te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering.

Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest op dag 8 zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 6. Vervroegde beëindiging / annulatie bestelling

In geval van vervroegde beëindiging heeft Lucky Cookie BV het recht de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren en dit op kosten en voor rekening van de klant.

In geval van annulatie van de opdracht door de klant vervalt van rechtswege bijkomend een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de waarde van het geannuleerde bedrag, met een minimum van 1000 EUR. Tevens kunnen alle ook nog niet vervallen vorderingen dan dadelijk worden geïnd.

Lucky Cookie BV houdt zich het recht voor ten allen tijde zijn echte schade te bewijzen indien deze het bedrag van 30% overstijgt.

Artikel 7. Wijziging

Lucky Cookie BV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels van derde partijen, op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties).

Annulatie van de opdracht door de klant houdt in dat hij ook hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

Artikel 8. Informatie

De klant zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht rechtstreeks overmaken aan Lucky Cookie BV in een gebruikelijk formaat.

De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyright, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid van informatie

Lucky Cookie BV zal de bedrijfs-, commerciële, financiële en technische informatie die bij de uitvoering van de opdracht door de klant aan hem werd medegedeeld geheim houden en zal deze informatie niet onthullen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de klant.

Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die op het ogenblik van onthullen door de klant al in het bezit is van Lucky Cookie BV, die al publiekelijk beschikbaar is of publiekelijk beschikbaar gemaakt wordt door de klant, of die rechtsgeldig verkregen is door een derde, die het recht heeft deze informatie te onthullen.

De geheimhoudingsplicht vangt aan bij de ondertekening van de opdracht en eindigt vierentwintig (24) maanden na het beëindigen van deze overeenkomst.

Artikel 10. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de partijen zal beperkt zijn tot de gevallen van opzettelijke fout of grove fout. Partijen zullen in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade bij de andere partij, zoals onder meer verlies van inkomsten of winstderving, verlies van omzet, verlies van goodwill, verlies van gegevens, enz.

De aansprakelijkheid van Lucky Cookie BV voor directe schade bij grove fout zal nooit groter zijn dan 50% van de waarde van het bekritiseerde product/dienst. Lucky Cookie BV BV zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een klacht die later ingediend werd dan 14 dagen na de datum van de levering van het product/dienst waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 11. Vrijwaring

Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten en aangeleverde materialen.

De klant zal Lucky Cookie BV op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken op schadevergoeding die derden ter zake doen gelden voortvloeiend uit een onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik van de door Lucky Cookie BV geleverde producten/diensten en zal alle kosten dragen van mogelijke procedures.

Artikel 12. Levering- en uitvoeringstermijnen

De door Lucky Cookie BV opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen Lucky Cookie BV niet binden tenzij specifiek en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niettemin zal Lucky Cookie BV zich inspannen om de opgegeven uitvoeringstermijnen zo goed mogelijk te respecteren.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant een bijkomende bestelling plaatst.

Artikel 13. Persoonsgegevens

De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Lucky Cookie BV aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.

De klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Lucky Cookie BV zijn opgeslagen. Lucky Cookie BV kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Lucky Cookie BV en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken in het kader van haar dienstverlening.

De klant gaat ermee akkoord dat de door Lucky Cookie BV voor de klant ontwikkelde website of webshop wordt opgenomen in het publieke portfolio van Lucky Cookie BV.

Artikel 14. Hosting diensten

Lucky Cookie BV werkt voor de hosting van de websites en webshops samen met een hosting en webserver partner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Lucky Cookie BV de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

Artikel 15. Domeinnamen

Wanneer de klant een domeinnaam bestelt via Lucky Cookie BV, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant.

Lucky Cookie BV staat als technisch contactpersoon in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Lucky Cookie BV.

De overeenkomst is van onbepaalde duur en kan enkel worden opgezegd uiterlijk één maand voor de vernieuwing van de domeinnaamregistratie.

Artikel 16. Geschillen

Deze overeenkomst zal beheerst worden door en uitgevoerd worden overeenkomstig Belgisch recht. Partijen zullen zich inspannen om elke betwisting minnelijk te regelen. Elke poging tot minnelijke schikking zal geacht worden te hebben gefaald, van zodra één van de partijen de andere hiervan schriftelijk in kennis stelt.

In geval van geschil en er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.